Ladne kwiatki

wiosenne warsztaty ogrodnicze 30.03 / 16:00

Za­pra­szamy na warsz­taty do KAFO, pod­czas któ­rych dzieci stwo­rzą wy­jąt­kowy bu­kie­cik w ory­gi­nal­nym sa­mo­dziel­nie za­pro­jek­to­wa­nym kubku. Do tego we­soła cho­rą­giewka i już […]

future artist

ściana sztuki dziecka 04.04 / 17:00

Za­pra­szamy na praw­dziwy wer­ni­saż i praw­dziwą wy­stawę do Cen­trum Kul­tury Ka­to­wice im. K. Bo­che­nek, Ściana Sztuki Dziecka. W pro­gra­mie — wer­ni­saż wy­stawy […]

WAKACJE Z DADĄ

01.07 / 14:55

WA­KA­CJE W DOMU POD LIPĄ RA­ZEM ALE OSOBNO Wa­ka­cje RA­ZEM, ALE OSOBNO w uro­czym miej­scu nad je­zio­rem w DOMU POD LIPĄ. Cena […]

wykonanie:
redesigned

zobacz DADĘ na facebooku