zaprojektuj swój kran

27.03 / 17:00

wszyst­kim uczest­ni­kom warsz­ta­tów bar­dzo dzię­ku­jemy ! i oczy­wi­ście trzy­mamy kciuki za wy­graną!

Na dwie go­dziny DADA za­mie­niła się w praw­dziwe biuro pro­jek­towe z do­sko­na­łymi DE­SI­GNE­RAMI!

wykonanie:
redesigned

zobacz DADĘ na facebooku