WAKACJE Z DADĄ

01.07 / 14:55

WA­KA­CJE W DOMU POD LIPĄ
RA­ZEM ALE OSOBNO
Wa­ka­cje RA­ZEM, ALE OSOBNO w uro­czym
miej­scu nad je­zio­rem w DOMU POD LIPĄ.
Cena obej­muje za­kwa­te­ro­wa­nie, ca­ło­dzienne wy­ży­wie­nie, za­ję­cia dla dzieci, za­ję­cia spor­towe (fit­ness) i warsz­taty twór­cze dla ro­dzi­ców…

Na­sze wa­ka­cje to moż­li­wość de­lek­to­wa­nia się ci­szą, piękną oko­licą, moż­li­wość spę­dze­nia
wspól­nie czasu z dziec­kiem przy świet­nej za­ba­wie
w ode­rwa­niu od szumu mia­sta, te­le­fonu…

CO­DZIEN­NIE W PLA­NIE:
– WARSZ­TATY DLA DZIECI
– WARSZ­TATY RO­DZINNE
– ZA­JĘ­CIA SPOR­TOWE
– FIT­NESS I JOGA dla do­ro­słych

Tra­dy­cyj­nie cze­kają Was LE­ŚNE POD­CHODY,
RO­DZINNE ZA­WODY, baj­ko­czy­ta­nie, ogni­ska i wiele in­nych nIe­spo­dzia­nek…
PLAN DNIA:
08.00–09.00 FIT­NESS / JOGA
09.00–10.00 ŚNIA­DA­NIE
10.00–12.00 WARSZ­TATY TWÓR­CZE dzieci
12.00–12.30 OBIAD– PIERW­SZE DA­NIE
13.00–15.00 ZA­JĘ­CIA SPOR­TOWE
15.00–16.00 OBIAD –DRU­GIE DA­NIE
16.00–17.00 JOGA
17.00–19.00 WARSZ­TATY RO­DZINNE
19.00–20.00 KO­LA­CJA
20.00–21.00 BAJ­KO­CZY­TA­NIE /ZABAWY NA KO­NIEC DNIA /
OGNI­SKO.

wykonanie:
redesigned

zobacz DADĘ na facebooku