Ladne kwiatki

wiosenne warsztaty ogrodnicze 30.03 / 16:00

Za­pra­szamy na warsz­taty do KAFO, pod­czas któ­rych dzieci stwo­rzą wy­jąt­kowy bu­kie­cik w ory­gi­nal­nym sa­mo­dziel­nie za­pro­jek­to­wa­nym kubku.
Do tego we­soła cho­rą­giewka i już zde­cy­do­wa­nie czuć wio­snę. Ro­dzice będą mo­gli roz­ko­szo­wać się kawą i sma­ko­ły­kami, któ­rych w Kafo nie bra­kuje

Data:
30.03.14 godzina 16.00
Cena:
30 zł
Kontakt:
k.eksner@dada-art.pl tel 502 317 729

wykonanie:
redesigned

zobacz DADĘ na facebooku