future artist

ściana sztuki dziecka 04.04 / 17:00

Za­pra­szamy na praw­dziwy wer­ni­saż i praw­dziwą wy­stawę do Cen­trum Kul­tury Ka­to­wice im. K. Bo­che­nek, Ściana Sztuki Dziecka.
W pro­gra­mie — wer­ni­saż wy­stawy DA­DA­istyczny świat, wy­cieczka z dziećmi do Ga­le­rii Sztuki Współ­cze­snej, roz­mowa z ar­tystką Na­ta­lią Ba­żow­ską, two­rze­nie wła­snego pro­jektu na Ścia­nie Sztuki Dziecka i inne atrak­cje…

Data:
04.04 2014 godz 17.00

wykonanie:
redesigned

zobacz DADĘ na facebooku