mini dada

10.01 / 10:30

zdję­cia: ANIA GO­ŁE­BIOW­SKA

www.annagolebiowska.com, annagolebiowskablogspot.com

Ist­nieje moż­li­wość za­kupu zdjęć
1szt 10 zł( wer­sja pa­pie­rowa i cy­frowa)
zamówienie:m.eksner@dada-art.pl pro­szę po­dać nr zdję­cia i na­zwę warsz­ta­tów.

wykonanie:
redesigned

zobacz DADĘ na facebooku