dada info

Czyli kto? co? i właściwie dlaczego?

Dro­dzy przy­ja­ciele i en­tu­zja­ści na­szych warsz­ta­tów!
Od 5 lat pro­wa­dzimy na Ślą­sku i w in­nym mia­stach Pol­ski warsz­taty twór­cze dla dzieci.
Pod­czas na­szych za­jęć dzieci w każ­dym wieku pró­bują swo­ich sił jako sze­fo­wie kuchni, ar­chi­tekci, pro­jek­tanci, kon­struk­to­rzy, urba­ni­ści, ar­ty­ści, in­ży­nie­ro­wie, che­micy i na­ukowcy. Po­przez za­bawę bu­dzimy w dzie­ciach za­in­te­re­so­wa­nie kul­tura, di­zaj­nem, na­uka i sztuka.
Nie pod­da­jemy się ma­so­wym tren­dom ? sta­ramy się kształ­to­wać gu­sta dzieci na naj­wyż­szym po­zio­mie.

Na­sze DA­DOWE wa­ka­cje Ra­zem ale Osobno z każ­dym ro­kiem cie­szą się co­raz więk­szą po­pu­lar­no­ścią ? w tym roku przy­go­to­wa­li­śmy dla Was aż 4 tur­nusy.
Pla­nu­jemy rów­nież tra­dy­cyj­nie już Lato w Mie­ście.
Dada to w końcu na­sza pa­sja i spora część ży­cia na­szych ro­dzin:-)
Aby jesz­cze le­piej spro­stać Wa­szym ocze­ki­wa­niom przy­go­to­wu­jemy się więc do zmian, w tym cza­sie za­pra­szamy na warsz­taty z oka­zji róż­nych wy­da­rzeń w wielu mia­stach Pol­ski, a Gli­wi­czan w kwiet­niu na spe­cjalne warsz­taty wio­senne.
Po­zdra­wiamy, Magda i Ka­sia

wykonanie:
redesigned

zobacz DADĘ na facebooku