warsztaty

Kreatywne zajęcia

DADA Warsz­tat Dzie­cię­cej Twór­czo­ści pro­po­nuje warsz­taty, gdzie mali twórcy w nie­wiel­kim gro­nie uczą się roz­wi­jać wła­sną kre­atyw­ność. Pró­bują swo­ich sił jako sze­fo­wie kuchni, ar­chi­tekci, pro­jek­tanci, kon­struk­to­rzy, urba­ni­ści, stają się ma­łymi ar­ty­stami, po­etami, in­ży­nie­rami czy na­ukow­cami. Mają szanse w za­bawny i pro­sty spo­sób po­zna­wać taj­niki przy­rody, tech­niki oraz sztukę współ­cze­sną.

Uwa­żamy, że twór­cza po­stawa bu­do­wana u ma­łego czło­wieka od sa­mego po­czątku przyda się w każ­dej dzie­dzi­nie jego przy­szłego ży­cia.

je­żeli chcesz za­mó­wić warsz­taty, pro­simy o kon­takt.

wykonanie:
redesigned

zobacz DADĘ na facebooku