10x10

hity DADY

10X10 to cykl naj­bar­dziej po­pu­lar­nych warsz­ta­tów pro­po­no­wa­nych przez DADĘ.

Przez 10 ty­go­dni z 10 dzieci spo­ty­kamy się kon­stru­ując , rzeź­biąc, pro­jek­tu­jąc, go­tu­jąc sma­ko­łyki i oczy­wi­ście świet­nie się ba­wiąc.
Na każ­dych za­ję­ciach po­wstają inne, wy­jąt­kowe prace, które mali twórcy mogą za­brać ze sobą do domu. Za­leży nam na roz­wi­jaj­niu wy­obraźni prze­strzen­nej, wpro­wa­dza­niu dzieci w świat de­si­gnu i sztuki użyt­ko­wej, ucze­nia kom­po­zy­cji, po­bu­dzaj­niu do kre­atyw­nego wy­ko­rzy­sta­nia roz­ma­itych ma­te­ria­łów oraz do­sko­na­le­niu zdol­no­ści ma­nu­al­nych.
Za­ję­cia po­ma­gają w kształ­to­wa­niu cier­pli­wo­ści i kon­cen­tra­cji uwagi wspie­rają po­czu­cie wła­snej war­to­ści po­przez two­rze­nie wła­sno­ręcz­nie wy­ko­na­nych prac.

je­żeli chcesz otrzy­mać do­kładny
har­mo­no­gram warsz­ta­tów lub zor­ga­ni­zo­wać warsz­taty w swoim przed­szkolu lub szkole na­pisz do nas ma­ila k.eksner@dada-art.pl

Czas trwania:
1,5 H
Cena:
265 zł cykl 10 spotkań, 30 zł pojedyncze zajęcia
Kontakt:
KATARZYNA EKSNER 502 317 729 k.eksner@dada-art.pl

wykonanie:
redesigned

zobacz DADĘ na facebooku