WAKACJE

WA­KA­CJE Z DADĄ 2014

to moż­li­wość wy­jazdu na ro­dzinny ty­dzień ?RA­ZEM ALE OSOBNO?.

I TUR­NUS 29.06.14 — 06.07.14

II TUR­NUS 6.07.14 — 13.07.14

III TUR­NUS 13.07.14 ? 20.07.14

Co roku za­pra­szamy Was do ma­gicz­nego miej­sca — DOMU POD LIPĄ oto­czo­nego la­sami, po­lami i pięk­nym ogro­dem. Na­sze wa­ka­cje to pro­po­zy­cja spę­dze­nia twór­czo i ak­tyw­nie 7 wa­ka­cyj­nych dni.

Co dzien­nie w pla­nie: warsz­taty twór­cze: 3h (KONSTRUK­TORSKIE, KU­LI­NARNE, RZEŹBIAR­SKIE, PLASTYCZNE,DIZAJNERSKIE… )za­ję­cia spor­towe: 3h (na­uka i dosko­nalenie pły­wa­nia, gry i za­bawy ogólnorozwojowe).Cze­kają Was le­śne pod­chody, nocna wy­prawa, bajko-czytanie , slaj­do­wi­ska i wiele in­nych nIe­spo­dzia­nek…
Dom pod lipą woj. wiel­ko­pol­skie nad je­zio­rem Chłop

CENA: DZIECKO 1399 ZŁ, DO­RO­SŁY 999zł
cena za­wiera za­kwa­te­ro­wa­nie, ca­ło­dzienne wyżywienie(5 posiłków),warsztaty dla dzieci i dorosłych(fitness).


 

wykonanie:
redesigned

zobacz DADĘ na facebooku