Urodziny

ZABAWA Z WARSZTATAMI TWÓRCZYMI

Da­dowe uro­dziny to dwu go­dzinna za­bawa po­łą­czona z warsz­ta­tami twór­czymi.
warsz­taty, które mo­żesz wy­brać:

-?Po japońsku?-warsztaty po­znaw­czo de­signerskie 5+
-?pa­le­on­to­lo­giczne? czyli po­szu­ki­wa­nie pre­hi­sto­rycz­nych stwo­rzeń 6+
-?di­no­zaury? warsz­taty kon­struk­tor­skie 4+
-?star wars? warsz­taty kon­struk­tor­skie 5+
-?po wło­sku? warsz­taty ku­li­narne na któ­rych przy­go­to­wu­jemy pizze 6+
-?palce li­zać? warsz­taty ku­li­narne gdzie po­wstają li­zaki 3+
-?sztuczna in­te­li­gen­cja? warsz­taty kon­struktorskie 4+
-?pro­jek­to­wa­nie ko­szu­lek? warsz­taty desi­gnerskie
-“małe lej­dis” 5+
-“m.o.d.a. metki ob­casy dżinsy adi­dasy” warsz­taty desi­gnerskie 6+
-“po egip­sku” warsz­taty ar­che­olo­giczne 6+
-“ko­nik– su­per za­bawka do bry­ka­nia” warsz­taty kon­struktorskie 5+
-“mini dada” warsz­taty plastyczno-muzyczne 3+
-“la­ta­jące kar­pie” warsz­taty kon­struk­tor­skie 4+
-“mia­sto” warsz­taty ar­chi­tek­to­niczne 6+
-“biżu” warsz­taty pro­jek­towe 7+
-“atak skar­pe­to­wych ro­bali” 5+
-“świnki skar­bonki” warsz­taty pla­styczne 4+
-“cake pops” warsz­taty ku­li­narne 4+

Do­dat­kowo na każ­dych uro­dzi­nach jest czas na twór­czą i ra­do­sną za­bawę, od­pa­ko­wy­wa­nie pre­zen­tów, dmu­cha­nie świe­czek i pa­ła­szo­wa­nie tortu. Dla ro­dzi­ców spo­tka­nie przy ka­wie i do­mo­wym ciastku w nie­ba­nal­nej i wy­god­nej prze­strzeni.

Ist­nieje moż­li­wość za­mó­wie­nia uro­dzi­no­wej se­sji fo­to­gra­ficz­nej

CENA:
URO­DZINY (10 dzieci ) 370 
SE­SJA FOTO 150

ra­bat dla sta­łych klien­tów:)


wykonanie:
redesigned

zobacz DADĘ na facebooku